prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Pozew – pierwsze pismo w sprawie

pozew o zapłatę

W postępowaniu procesowym pierwszym pismem w sprawie jest pozew. Pozew może dotyczyć roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Artykuł skierowany jest do osób, które same składają pozwy do sądu, tzn. bez pomocy adwokata czy radcy prawnego.

O ile dobry adwokat nie ma problemu ze złożeniem prawidłowo pozwu, to powód występujący sam, już takie problemy może mieć. Artykuł, zwiera informację jakie elementy powinien zawierać pozew, aby sąd nie wzywał do jego uzupełnienia.

Jest to istotne, ponieważ jeżeli strona nie uzupełni w terminie braków formalnych pozwu, sąd odrzuci pozew. Oznacza to, że pozew nie wywoła żadnych skutków prawnych jakich spodziewałby się powód. Należy wskazać, że oprócz tzw. zwykłego pozwu, kodeks postępowania cywilnego dopuszcza wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym czy uproszczonym, a nawet za pomocą systemu teleinformatycznego. Tymi rodzajami pozwu zajmiemy się w osobnych artykułach.

Z czego powinien skąłdać się pozew?

Elementy jakie powinien zawierać pozew są określone przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, pozew powinien zawierać elementy określone dla pisma procesowego takie jak dokładne oznaczenie sądu, do którego składamy pozew, wskazanie danych stron z podaniem dokładnego adresu oraz numeru PESEL, KRS lub NIP. Pozew jak każde pismo procesowe powinien zawierać oznaczenie rodzaju pisma, przykładowo pozew, pozew o zapłatę.

Osnowę czyli wskazanie dokładnie tego, czego powód się domaga. Może to być m. in. żądnie zasądzenia od pozwanego konkretnej sumy pieniężnej, ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa czy określonego zachowania. W pozwach o zapłatę, oznacza to dokładne określenie dochodzonej sumy pieniężnej od strony pozwanej.


Ważnym elementem pozwu jest podpis osoby wnoszącej pozew lub jej przedstawiciela ustawowego. Uwaga, pismo niepodpisane nie wywołuje skutków prawnych, a sąd zwróci się o jego podpisanie. Pozew powinien zawierać wymienienie załączników. Chodzi o dokumenty wymienione w pozwie oraz opłatę od pozwu. Należy ją uiścić, jeżeli powód nie został z niej zwolniony przez sąd lub gdy nie jest od niej zwolniony przez ustawodawcę, np. gdy uprawiony do alimentów wnosi pozew do sądu nie wnosi opłaty od pozwu.

Pozew o zapłatę

Ponadto, powództwo o zapłatę powinno zawierać określenie wartości przedmiotu sporu, chyba, że powód dochodzi określonej kwoty pieniężnej. Podanie wartości przedmiotu sporu jest istotne m. in. przy obliczeniu wpisu od pozwu (obecnie jest to 5% wartości przedmiotu sporu i wynika z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

W tym roku, ustawodawca dodał nowy przepis - art. 187 § 1 pkt 1 (1) kpc. Przepis ten wymaga, aby w pozwach gdzie dochodzi się roszczenia, powód oznaczył datę wymagalności dochodzonego przez siebie roszczenia.
Pozew powinien zawierać uzasadnienie pozwu, które powinno opisywać stan faktycznych. Ważną informacją jest, że powód nie ma obowiązku podania podstawy prawnej dochodzonego przez siebie roszczenia, ale ma obowiązek podania stanu faktycznego. W sytuacji gdy, właściwość sądu nie jest właściwością ogólną, należy wskazać w takim wypadku właściwość sądu, do którego składamy pozew. Chodzi o wskazanie sądowi dlaczego do tego właśnie sądu wnosimy pozew, skoro ze stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu i załącznikach do pozwu, wynika, że inny sąd również były właściwy do rozpoznania sprawy.

Ustawodawca wymaga również, aby podać informację, czy strony podjęły próbę mediacji, innymi słowy czy próbowały dojść do porozumienia bez ingerencji Sądu. Jeżeli takich prób nie było, należy wskazać sądowi dlaczego ich nie podjęto.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzenie sprawy pod nieobecność powoda. Pozew może zawierać również wnioski o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, świadków wskazanych przez powoda i co istotne ze wskazanych w pozwie dokumentów. Nie ma przeszkód, aby w pozwie wnosić o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych, dokonania oględzin, polecenia przez sąd, aby pozwany dostarczył na rozprawę dokument będący w jego posiadaniu, a potrzebny do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin.

Pozew może zawierać zażądanie, aby sąd zwrócił się do innych sądów, urzędów czy osób trzecich, aby dostarczyć określone dokumenty do akt sprawy, a następnie przeprowadzić dowód z tych dokumentów na okoliczności związane ze sprawą i wskazane w pozwie.

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider