prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

sprawy o separacje wrocław

Małżonkowie, którzy nie widzą już możliwości powrotu do małżeństwa decydują się na orzeczenie rozwodu, rzadziej na separację. Sąd orzeka rozwód, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz gdy nie zachodzą negatywne przesłanki, które uniemożliwiałby jego orzeczenie.

 

                        Pozew o rozwód

Aby sąd orzekł rozwód musi stwierdzić, że pomiędzy małżonkami wygasły wszystkie z trzech więzi, które charakteryzują małżeństwo. Są to więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza. Pozew o rozwód, każdy z małżonków może złożyć w każdym czasie, albowiem żądanie orzeczenia przez sąd rozwodu nie ulega przedawnieniu.

Właściwym rzeczowo do orzekania w sprawie rozwodu jest zawsze sąd okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Pytanie pozostaje, który dokładnie sąd. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, w pierwszej kolejności jest to sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jeden z małżonków, w okręgu tym ma nadal miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli takiej podstawy nie ma, wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy takiej podstawy również brakuje, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. 

Zdarza się, że czasami żadna z powyżej wskazanych podstaw nie ma miejsca, albowiem małżonkowie (obywatele polscy) nie mieszkali w Polsce po zawarciu związku małżeńskiego. W takiej sytuacji, przed złożeniem pozwu o rozwód, należy złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy o rozwód. We wniosku można wskazać sąd, przed którym małżonek chciałby, aby sprawa o rozwód była rozpoznawana. Oczywiście wniosek wymaga uzasadnienia. Po jego rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy i wskazaniu właściwego sądu, małżonek może złożyć pozew o rozwód do sądu wyznaczonego.

Orzekanie o winie, a rozwód

Oprócz wymagań formalnych pozwu, wskazanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, w pozwie o rozwód należy wskazać czy strona wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy wnosi o orzeczenie przez sąd o winie drugiego małżonka lub z własnej winy, bądź też o ustalenie, że żadna ze stron nie ponosi winy w rozkładzie pożycia. To w jaki sposób małżonek będzie wnosił o orzeczenie rozwodu przez sąd, zawsze pozostaje kwestią indywidualną. Wymaga analizy całokształtu małżeństwa i tego w jakich relacjach pozostają strony. W przypadku orzeczenia o winie drugiego małżonka, kwestia winy tego małżonka, musi być poparta materiałem dowodowym potwierdzającym jego winę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku małżonka, który wnosi o orzeczenie rozwodu z jego winy, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka na orzeczenie rozwodu. W przypadku braku zgody sąd oddali powództwo, albowiem orzeczenia rozwodu nie może domagać małżonek winny rozkładowi pożycia, chyba, że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód.

Małżonek ma prawo dochodzić również od drugiego małżonka alimentów na swoją rzecz. Przy czym, inne są podstawy, gdy strona domaga się alimentów od małżonka winnego, a inne w 

przypadku małżonka niewinnego w rozkładzie pożycia.

Władza rodzicielska w sprawach rozwodowych

Poza powyższymi kwestiami, jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci, sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz alimentach na rzecz dzieci. Sad może orzec również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, a w uzasadnionych sytuacjach orzec nawet o eksmisji jednego z małżonków. Poza powyższymi kwestiami, sąd może również dokonać podziału majątku stron, o ile podział ten nie będzie skomplikowany i nie przedłuży postępowania.

W pozwie o rozwód można złożyć wniosek o zabezpieczenie. Z praktyki zawodowej mogę wskazać, że są to głównie wnioski o zabezpieczenie na czas trwania postępowania pieczy nad małoletnimi dziećmi, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi oraz zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci lub zabezpieczenie w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, pomimo, że jest złożony wraz z pozwem wymaga uzasadnienia. Niemniej jednak, to czy istnieją podstawy do złożenia, któregoś z powyżej wskazanych wniosków o zabezpieczenie wymaga analizy sprawy, albowiem muszą zachodzić okoliczności dające podstawy do uwzględnienia przez sąd wniosku o zabezpieczenie, np. uniemożliwianie kontaktu jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem przez drugiego rodzica, brak alimentacji małoletniego przez jednego z rodziców.

W pozwie o rozwód, trzeba również wskazać czy strony próbowały polubownego rozwiązania sporu, tzn. czy podjęły próby ratowania małżeństwa. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego do prób takich nie doszło.

Pozew o rozwód podlega opłacie stałej, która wynosi 600 złotych.

adwokat rozwodowy - Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3