prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Zasądzenie alimentów na dziecko wrocław

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów.

Oczywiście, o ile sąd dotychczas nie orzekał o alimentach na dziecko. Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym i pozew jak każde pismo w sprawie musi zawierać elementy niezbędne dla pozwu i pisma procesowego, o czym pisałam w innym wpisie na blogu "Pozew - pierwsze pismo w sprawie".

                      Powód i pozwany

W pozwie o zasądzenie alimentów stronami są powód i pozwany. Jeżeli powód jest małoletni działa w jego imieniu jego przedstawiciel ustawowy. W większości przypadków jest to rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim dzieckiem. Natomiast, jeżeli powód ma ukończone 18 lat wytacza powództwo samodzielnie.

Sądem właściwym do wniesienia pozwu jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawionego do alimentów (chodzi o powoda) lub według miejsca zamieszkania pozwanego. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, a wybór sądu w tym przypadku należy do powoda. Z doświadczenia zawodowego wiem, że powód wybiera przeważnie sąd właściwy według swojego miejsca zamieszkania. Jest to podyktowane przede wszystkim bliską odległością pomiędzy miejscem zamieszkania powoda, a siedzibą sądu.

Pozew o alimenty bieżące

W pozwie o bieżące alimenty, bo o takich jest ten wpis, określając wartość przedmiotu sporu bierzemy pod uwagę miesięczną kwotę alimentów np. 600 złotych i mnożymy ją przez 12 miesięcy co daje 7 200 złotych i to właśnie ta kwota stanowi wartość przedmiotu sporu w skrócie tzw. wps.

W pozwie o zasądzenie alimentów jak i na późniejszym etapie postępowania powód może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego na czas trwania postępowania. Należy pamiętać, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony na piśmie wymaga pisemnego uzasadnienia. Jeżeli sąd wniosek uwzględni, powód już w toku postępowania, będzie miał zapewnione środki pieniężne niezbędne do swojego utrzymania.

O co wnosimy w pozwie o zasądzenie alimentów?

W pozwie o zasądzenie bieżących alimentów wnosimy o zasądzenie alimentów od dnia wniesienia pozwu, określając miesięczną kwotę dochodzonych od pozwanego alimentów. W tej sytuacji, gdy sąd zasądzi alimenty od pozwanego w określonej kwocie, będzie on zobowiązany do ich wyrównania od dnia wniesienia pozwu, jeżeli sąd taką datę określi w wyroku zasądzającym alimenty. Wyrównanie nastąpi w całości lub w części, w zależności czy pozwany w tym okresie dobrowolnie uiszczał alimenty na dziecko i w jakiej kwocie lub czy sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym.

Co należy wskazać?

W pozwie o zasądzenie alimentów należy wskazać wszystkie koszty utrzymania powoda. Są to koszty utrzymania domu oraz rachunki za media w części przypadającej na powoda. Sąd bierze pod uwagę także koszty utrzymania wyłącznie przypadające na powoda takie jak wyżywienie, odzież, obuwie itd. Jeżeli powód wymaga szczególnych wydatków na swoje utrzymanie należy je określić kwoto i napisać z czego wynikają, np. koszty leczenia, edukacji (korepetycje) czy specjalne wyżywienie. Sąd wydając wyrok, bierze pod uwagę także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji oraz jego wkład w życie i wychowanie małoletniego. Powód lub rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad małoletnim dzieckiem może dochodzić w imieniu dziecka połowy jego kosztów utrzymania lub pokrycia przez pozwanego większej części tych kosztów jeżeli pozwany nie interesuje się dzieckiem lub jego wkład w życie i wychowanie dziecka jest znikomy.

Co moze byc dowodem w sprawie o alimenty?

Należy pamiętać, że dowodem w sprawie o zasądzenie alimentów w zakresie potrzeb powoda są faktury, paragony imienne, historia rachunku bankowego lub zaświadczenia z konkretnych instytucji wskazujące osobę, na rzecz której są wystawione. Linia orzeczenia nie uwzględnia jako dowód w sprawie paragonu, chyba, że jest on połączony z potwierdzeniem przelewu, jeżeli płatności dokonano kartą płatniczą. Wymienione w pozwie dowody z dokumentów należy dołączyć do pozwu. Jeżeli, dokumenty są sporządzone w innym języku należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Do pozwu należy również dołączyć odpis aktu urodzenia powoda. Urząd Stanu Cywilnego, w przypadku spraw o alimenty, na wniosek uprawionego do alimentów, wydaje za darmo odpis aktu urodzenia.

Ważną informacją jest fakt, że uprawiony do alimentów (powód) jest ustawowo zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych tj. opłaty od pozwu, wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego, niezależnie czy wniosek złożony był wraz z pozwem czy na dalszym etapie postępowania, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jeżeli jest reprezentowany przez pełnomocnika oraz z innych opłat np. za odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności lub o nadanie klauzuli wykonalności.

Pozew jak każde pismo składane do sądu należy podpisać. Jeżeli powodem jest małoletni i reprezentuje go jego przedstawiciel ustawowy to właśnie przedstawiciel ustawowy podpisuje pozew.

adwokat rodzinny - Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3