prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Obniżenie alimentów wrocław

Obniżenia alimentów może dochodzić osoba zobowiązana do ich płacenia. Podstawą jest zmiana stosunków pomiędzy zobowiązanym i uprawionym do alimentów. Aby doszło do obniżenia alimentów należy złożyć pozew do Sądu. Elementy niezbędne jakie powinien zawierać pozew wskazałam we wcześniejszym wpisie https://izabelabaran.pl/blog/12-pozew-pierwsze-pismo-w-sprawie.

             Pozew o obniżenie alimentów

Sądem właściwym do rozstrzygania w przedmiocie obniżenia alimentów będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (pozwanego). W pozwie o obniżenie alimentów należy określić wartość przedmiotu spotu. Będzie to różnica pomiędzy kwotą alimentów płaconych, a kwotą jaką zobowiązany (powód) chciałby płacić, pomnożona przez 12. Alimenty to świadczenia okresowe, w związku z tym, aby prawidło określić wartość przedmiotu sporu, kwotę tą należy pomnożyć przez 12 miesięcy, czyli rok.

Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów

Podstawą do uwzględnienia powództwa na podstawie art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak wskazałam powyżej, musi być wykazana zmiana stosunków pomiędzy uprawionym, a zobowiązanym do alimentacji. Sąd bierze również pod uwagę upływ czasu od momentu poprzedniego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym.

W sytuacji uprawionego może być to zmniejszenie się jego potrzeb lub możliwość częściowego i samodzielnego zaspokojenia potrzeb przez uprawnionego.

W sytuacji zobowiązanego, za zmianę stosunków sąd może uznać, pogorszenie się jego sytuacji zarobkowej lub majątkowej z przyczyn od zobowiązanego niezależnych. Zwiększenie ilości osób jakie zobowiązany ma na swoim utrzymaniu, np. narodziny kolejnego dziecka. Muszą być to osoby, wobec których, zobowiązany do alimentacji jest zobowiązany sądownie lub wynika to z ustawy, np. dziecko, wobec którego rodzic nie został zobowiązany przez sąd, ale łoży dobrowolnie na jego utrzymanie, a tak wynika również z ustawy (kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Są to tylko przykładowe okoliczności pozwalające na przyjęcie, że zachodzą podstawy do obniżenia alimentów, ale bardzo powszechne. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga oceny stanu faktycznego.
Okoliczności zmiany stosunków pomiędzy zobowiązanym i uprawnionym, wskazane w pozwie, należy wykazać. Mogą być do dowody z dokumentów jak i świadków oraz wniosek o przesłuchanie stron.
W sytuacji zobowiązanego do alimentacji należy pamiętać, o treści art. 136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli zobowiązany do alimentacji, w ciągu ostatnich trzech lat przed wniesienia pozwu, celowo obniży swoje dochody ze stosunku pracy lub prowadzonej działalności, zmieni pracę na gorzej płatną lub celowo pomniejszy swój majątek, Sad nie będzie brał pod uwagę tych okoliczności. To z kolei skutkować będzie oddaleniem powództwa.

Pozew o obniżenie alimentów - opłata

Pozew o obniżenie alimentów podlega opłacie, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłatę można uiścić w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu.
Jeżeli powód składa pozew bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to musi pamiętać, że pozew należy podpisać. Należy również dołączyć do pozwu odpis dla strony przeciwnej, załączniki oraz potwierdzenie opłaty od wniesionego pozwu. Brak któregokolwiek ze wskazanych powyżej elementów, stanowi brak formalny i sąd zwróci się o jego uzupełnienie.

adwokat rodzinny Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Jak szybko się rozwieść?

Jakie dokumenty potrzebne są do rozwodu?

Jak założyć sprawę rozwodową?

Zasądzenie alimentów na dziecko

Rozwód - istotne kwestie

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3