prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w skrócie SDE, odbywa się poza Zakładem Karnym. Daje to szansę osobom skazanym na pozostanie na wolności wraz z rodziną oraz możliwość kontynuowania pracy zawodowej.

Skazany, który odbywa karę pozbawienia wolności w SDE zobowiązany jest do noszenia nieprzerwanie opaski, która kształtem przypomina zegarek. Skazany może nosić opaskę na ręce lub nodze. Wybór miejsca wybiera skazany. Większość osób decyduje się na założenie opaski w miejscu najmniej widocznym dla innych osób. Karę pozbawienia wolności w SDE może odbyć osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę lub kary pozbawienia wolności nieprzekraczające roku. Wobec osoby skazanej nie mogą zachodzić okoliczności z art 64 § 2 kodeksu karnego.

Uzasadnienie wniosku o SDE

Aby skazany mógł odbyć karę w SDE musi złożyć wniosek do Sądu Penitencjarnego w okręgu, którego przebywa. Postępowanie w sprawie SDE nigdy nie toczy się z urzędu. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Skazany musi wskazać dni i godziny w jakich będzie przebywał w lokalu. Sąd może godziny te określić inaczej. Wszystko zależy od tego jak skazany uzasadni wniosek w zakresie czasu w jakim ma pozostawać poza lokalem. Skazany w ciągu doby nie może pozostawać poza lokalem, w którym odbywa karę w SDE więcej niż 12 godzin. Poza powyższymi okolicznościami, aby Sąd wyraził zgodę na odbycie kary w SDE skazany musi mieć zgodę pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym. Jeżeli lokal nie jest własnością skazanego lub jest jego współwłaścicielem, skazany musi mieć zgodę właściciela, a w przypadku współwłasności zgodę pozostałych właścicieli. Ponadto, lokal, w którym skazany miałby odbywać karę w SDE musi spełniać warunki techniczne. Jest to wymóg obligatoryjny. Chodzi o to, aby lokal, miał zasięg dla radioodbiornika, który umieszcza się w lokalu. Urządzenie to odbiera sygnał z opaski, którą nosi skazany i tym samym wskazuje, czy skazany jest w lokalu. Jeżeli chodzi o warunki techniczne, w miastach i na ich obrzeżach co do zasady nie ma problemu z odbieraniem sygnału przez radioodbiornik. Dużo gorzej jest w małych miejscowościach, oddalonych od miasta. Z powodu braku warunków technicznych w lokalu skazanego, Sąd odmówi zgody na odbywanie kary pozbawienia w SDE. Sąd Penitencjarny zarządza również przeprowadzenie wywiadu kuratora w miejscu zamieszkania skazanego.

Wniosek o SDE i co dalej?

Sąd przed wydaniem postanowienia w sprawie wniosku o SDE sprawdza postawę skazanego i jego zachowanie po orzeczeniu wobec skazanego kary pozbawienia wolności. Sąd Penitencjarny rozpoznaje wniosek o odbywanie kary w SDE wydając postanowienie w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do sądu. Od wydanego przez Sąd postanowienia skazanemu służy zażalenie w terminie 7 dni. Skazany po złożeniu wniosku o odbywanie kary w SDE, może złożyć do sądu, który wydał wyrok skazujący, wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku w przedmiocie SDE. Wniosek należy uzasadnić oraz warto dołączyć do niego potwierdzenie złożenia wniosku o odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE. Jeżeli skazany zaczął już odbywać karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, również może złożyć wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE jeżeli spełnia wskazane powyżej wymogi. W takiej sytuacji posiedzenie Sądu Penitencjarnego w sprawie rozpoznania wniosku skazanego odbywa się w Zakładzie Karnym, w którym skazany odbywa karę pozbawienia wolności.

adwokat Izabela Baran

Więcej w tematyce prawa karnego przeczytają Państwo w innych artykułach:

Jak uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności?

Jak rozłożyć karę grzywny na raty?

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3