prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kara grzywny – rozłożenie na raty

Kara grzywny – rozłożenie na raty wrocław

Sąd wzywa pisemnie skazanego po uprawomocnieniu się postępowania karnego, do uiszczenia grzywny w całości. W przypadku, gdy, skazany na karę grzywny nie jest w stanie zapłacić grzywny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wezwania go przez sąd, może złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Podstawą do uwzględnienia przez sąd wniosku skazanego jest art. 49 1 kodeksu karnego wykonawczego, w skrócie kkw. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty.

Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty?

Jak wynika z treści powyższego przepisu, sąd nie ma obowiązku uwzględnienia każdego wniosku, dlatego wniosek powinien być przez skazanego uzasadniony i poparty dowodami. Okolicznościami na podstawie, których sądy są skłonne rozłożyć karę grzywny na raty są np. niskie wynagrodzenie za pracę skazanego, ilość osób która pozostaje na jego utrzymaniu. We wniosku należy wskazać ilość rat oraz określić kwotowo wysokość poszczególnych rat. Karę grzywny sąd może rozłożyć na raty do roku, a tylko z uwagi na szczególne okoliczności, zwłaszcza wysoką karę grzywny, sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty do lat 3. Przeważnie sądy są skłonne do rozłożenia skazanemu kary grzywny do roku, czyli na 12 rat. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty skazanemu przysługuje zażalenie.

adwokat prawo karne - Izabela Baran

Więcej w tematyce prawa karnego przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider