prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Jak wnieść sprawę o rozwód ?

Jeżeli małżonkowie są przekonani, że wszystkie więzi pomiędzy nimi wygasły tj, więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, każdy z nich może wnieść sprawę o orzeczenie prze Sąd rozwodu.

Adwokat rodzinny, prowadzący sprawy o rozwód nie ma problemu ze sporządzeniem pozwu o rozwód oraz oznaczeniem Sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Natomiast, jak samodzielnie złożyć pozew o rozwód i do którego Sądu należy go wnieść, wskażę w artykule.

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód

Sądem właściwym rzeczowo jest zawsze Sąd Okręgowy. Natomiast właściwym miejscowo, jest Sąd Okręgowy, w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków, w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. W przeciwnym razie, następnym właściwym Sądem Okręgowym będzie Sąd, w okręgu, którego zamieszkuje pozwany. Jeżeli taka okoliczność nie zachodzi, właściwym jest Sąd Okręgowy dla miejsca zamieszkania powoda. Pamiętajmy, że powyższa regulacja prawna, wskazana w art. 41 kpc, ma zastosowanie do obywateli polskich. W przypadku spraw z okręgu wrocławskiego, Sądem właściwym rzeczowo i miejscowo jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XIII Wydział Cywilny Rodzinny.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód winien wskazać oznaczenie stron, określenie Sądu do jakiego jest wnoszony oraz żądanie pozwu. Oznaczenie stron to nic innego jak wskazanie małżonków, których ma dotyczyć sprawa o rozwód. Małżonek, który wnosi sprawę o rozwód jest powodem, a drugi z małżonków jest pozwanym. Należy wskazać imiona i nazwiska małżonków, ich miejsce zamieszkania i numer PESEL powoda, jeżeli w sprawie występują małoletnie dzieci również ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania oraz numery PESEL.
Żądanie pozwu to innymi słowy określenie czego się domagamy. W sprawie o rozwód oczywiście rozwodu. Należy wskazać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz sposób rozwiązania małżeństwa przez Sąd. Chodzi o wskazanie czy domagamy się rozwodu bez orzekania o winie, z winą, czy zaniechania przez Sąd orzekania o winie.
Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, Sąd w sprawie o rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nim, kontaktach z dziećmi oraz alimentach na ich rzecz.

Możliwe jest również orzeczenie w sprawie o rozwód, alimentów od jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka. W pozwie o rozwód można domagać się podziału mieszkania do wspólnego korzystania, eksmisji drugiego małżonka jak i żądać podziału wspólnego majątku jeżeli nie jest on skomplikowany i nie przedłuży postępowania.
Pozew o rozwód może zawierać również wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w zakresie opieki nad dziećmi poprzez zabezpieczenie ich miejsca zamieszkania u jednego z rodziców, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimentów na zaspokojenie potrzeb rodziny czy na rzecz małoletnich dzieci jak również plan podziału mieszkania do wspólnego korzystania.
Pozew o rozwód powinien również zawierać informację czy strony próbowały dojść do porozumienia i czy podejmowały próby pojednania, a jeżeli nie to dlaczego. Jest to istotne z uwagi na treść art. 187 § 1 pkt 3 kpc, który to przepis określa wymogi formalne pozwu. Pamiętajmy, że pozew przed złożeniem we właściwym Sądzie należy podpisać.

W niektórych Sądach Okręgowych znajdują się wzory pozwów lub przykładowe pozwy o rozwód, które należy uzupełnić. Oczywiście, w takim zakresie, w jakim powód jest w stanie samodzielnie uzupełnić pozew. Jeżeli powód ma problemy ze sporządzeniem pozwu, zawsze może udać się w tym celu do kancelarii adwokackiej po poradę prawną lub zlecić sporządzenie pozwu przez adwokata.

Adwokat rodzinny – Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider