prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Małżonkowie do momentu prawomocnego orzeczenia przez Sąd rozwodu, mogą cofnąć pozew o rozwód. Jest to możliwe również po wydaniu przez właściwy Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się.

Zgoda drugiej strony na cofnięcie pozwu o rozwód

Jedyna kwestią jest to kiedy potrzebujemy zgody drugiego małżonka, a kiedy nie. Jeżeli powód wniósł do Sądu pozew o rozwód, a druga strona nie dokonała jeszcze żadnej czynności w sprawie, tzn. nie zajęła stanowiska w sprawie poprzez złożenie odpowiedzi na pozew, małżonek będący powodem, może cofnąć pozew o rozwód bez zgody drugiej strony. Wystarczy, że powód zgłosi ten fakt na początku pierwszej rozprawy wyznaczonej przez Sąd lub wcześniej złoży na piśmie wniosek z oświadczeniem, że cofa powództwo. Takie pismo jest krótkie i nie wymaga uzasadnienia. Wystarczy w piśmie tym wskazać Sąd, który prowadzi sprawę o rozwód, strony, podać sygnaturę sprawy oraz wskazać w formie oświadczenia, wolę cofnięcia powództwa czy inaczej rezygnacji z rozwodu. Pismo oczywiście należy podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach w Sądzie Okręgowym.

Natomiast, jeżeli małżonkowie wdali się w tzw. „spór co do istoty sprawy”, tzn, że drugi z małżonków, w tej sytuacji pozwany, złożył odpowiedź na pozew, to cofnięcie pozwu jest możliwe bo uzyskaniu zgody drugiej strony. Zgłoszenie woli cofnięcia powództwa o orzeczenie przez Sąd rozwodu, może nastąpić na zgodny wniosek obydwu stron postępowania. Ma to miejsce w sytuacjach, gdy małżonkowie rezygnują z rozwodu i decydują dać sobie drugą szansę, podejmując próbę powrotu do małżeństwa. Takie sytuacje mają często miejsce po skierowaniu stron przez Sąd do mediacji, kiedy małżonkowie decydują się na tzw. anulowanie rozowdu. W przypadku skutecznego cofnięcia pozwu o rozwód, Sąd postanowieniem umarza postępowanie i orzeka o kosztach postępowania w sprawie. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia zażalenia, postanowienie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o rozwód staje się prawomocne.

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

Jeżeli małżonkowie nie są jednak przekonani jaki będzie los ich małżeństwa, mogą zgodnie wnieść o zawieszenie przez Sąd postępowania. Takie postępowanie można podjąć w ciągu roku od jego zawieszenia. Jeżeli w tym czasie, żaden z małżonków nie złoży wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, Sąd, podobnie jak w przypadku cofnięcia powództwa o rozwód, postanowieniem umorzy sprawę o rozwód.

Ponowne wniesienie pozwu o rozwód

Jeżeli małżonkowie ponownie dojdą do przekonania, że chcą się rozwieść, to w tej sytuacji, każdy z małżonków może ponownie wnieść pozew o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego. Do pozwu ponownie należy dołączyć wszystkie dokumenty oraz wnieść jeszcze raz opłatę od pozwu. Na nowo należy również określić żądanie pozwu rozwodowego.

Adwokat rodzinny – Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3