prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Ile trwa sprawa spadkowa w sądzie?

Sprawa spadkowa w sądzie nie jest długim procesem jeżeli uczestnicy postępowania są zgodni co do treści wniosku.Sprawa spadkowa jest dłuższa jeżeli uczestnicy mają odmienne stanowiska np. kwestionują testament i w tym celu powoływany jest biegły lub słuchani są świadkowie.Sprawa spadkowa trwa tyle samo, niezależnie czy dotyczy spadku po rodzicach, czy tylko po matce, ojcu, innym członku rodzinny czy dotyczy obcej na osoby.

Sprawa spadkowa – kiedy

Postępowanie spadkowe w sądzie ma miejsce głównie, gdy spadkobiorcy nie chcą  udać się do notariusza w celu wykonania aktu poświadczenia dziedziczenia, któryś ze spadkobiorców celowo nie chce wszcząć procedury spadkowej lub spadkobiercy po prostu decydują się na przeprowadzanie spawy spadkowej w sądzie. Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku wcale nie musi być długim i skomplikowanym procesem. Bardzo często kończy się na jednym terminie posiedzenia wyznaczonym przez sąd. W zasadzie tak samo jakby spadkobiercy udali się do notariusza. Niemniej jednak należy liczyć się, że po złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, sąd musi wyznaczyć termin posiedzenia, a po wydaniu postanowienia spadkowego, sprawa musi się jeszcze uprawomocnić.

Ile kosztuje sprawa spadkowa w sądzie?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Wniosek o przeprowadzenie sprawy spadkowej może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 55 złotych, 50 złotych to opłata stała, a 5 złotych uiszcza się za wpisu do rejestru spadkowego. Po prawomocnym zakończeniu postępowania, opłaca się dodatkowo 6 złotych za każdą stronę postanowienia spadkowego ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Ile trwa sprawa spadkowa?

Sprawa spadkowa, w przypadku zgodnego wniosku uczestników postępowania kończy się w wielu przypadkach na pierwszym posiedzeniu, po którym, sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje, kto nabył spadek i w jakim udziale. W takim przypadku jest to cała procedura spadkowa. Jeżeli jednak uczestnicy postępowania mają odmienne stanowiska w zakresie dziedziczenia, to sprawa może się przedłużyć w zależności od tego jakie wnioski, zgłoszone przez uczestników tego postępowania, będzie przeprowadzał sąd. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może dotyczyć dziedziczenia z testamentu lub  z ustawy. Ważny testament, ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Sprawa o dział spadku

Sprawa o dział spadku, powszechnie nazywana również sprawą o podział spadku jest odrębną sprawą. Taką sprawę wszczyna się na wniosek, ale po prawomocnym zakończenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Należy pamiętać, że sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, postanowieniem wskazuje jedynie kto nabył spadek i w jakich udziałach. Dział (podział) spadku w sądzie również nie musi być długim postępowaniem. Jak w każdej innej sprawie, wszystko zależy od tego jakie są stanowiska uczestników takiego postępowania lub czy są oni w stanie dojść do ugodowego zakończenia takiego postępowania. Sprawa o dział spadku, wydłuża się, gdy trzeba powołać biegłego specjalistę z zakresu szacowania wartości nieruchomości lub konkretnych ruchomości.

Sprawa o zachowek – ile trwa

Jeżeli spadkobiercy, pomimo że nabyli spadek, nie otrzymali nic ze spadku lub zostali pominięci przy spadkobraniu z uwagi na sporządzenie przez spadkodawcę testamentu na rzecz innej osoby, niekoniecznie bliskiej, mają prawo złożyć do sądu pozew o zachowek. Dla przypomnienia wskażę, że uprawionym do zachowku są małżonek spadkodawcy, zstępni i wstępni. Sprawa o zachowek jest postępowaniem bardziej złożonym i głównie opiera się nie tylko na zeznaniach świadków, ale przede wszystkim na opinii biegłych, dlatego też ciężko stwierdzić ile czasu potrwa spawa o zachowek. Jeżeli strony nie kwestionują wartości poszczególnych składników masy spadkowej, wtedy sprawa o zachowek jest znacznie krótsza. Ustalenie masy spadkowej polega na dokładnym ustaleniu jakie są aktywa i pasywa wchodzące w skład spadku, co pozwala na ustalenie wartości całego spadku. Warto wiedzieć, że koszty pochówku spadkodawcy, zalicza się do długów spadkowych, czyli są to pasywa. Dopiero po ustaleniu masy spadkowej ustala się substrat zachowku.

Długość spraw spadkowych

W ramach podsumowania, wskaże, że długość każdego z ww. postępowań jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy. Nie ma zatem znaczenia,  przykładowo, czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku dotyczy spadku po rodzicach czy tylko po jednym z rodziców, np. ojcu. Często zdarza się, że postępowania spadkowe, przeprowadzane są „piętrowo”. Ma to miejsce w sytuacji, gdy jedno z małżonków umiera, a drugi z małżonków nie chce uregulować spraw spadkowych po zmarłym małżonku. Dopiero po śmierci rodziców, ich dzieci lub dalsza rodzina, regulują sprawy spadkowe po swoich bliskich. Jak już wspomniałam, wszystko zależy od stanowiska osób, które biorą udział w postępowaniach spadkowych oraz wniosków dowodowych jakie będzie przeprowadzał sąd w tych sprawach.

adwokat Izabela Baran

Więcej na o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w artykułach:

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider