prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Podatki spadkowe – na co być przygotowanym?

Podatek spadkowy ma miejsce w przypadku nabycia spadku jak i darowizny. Ten wpis poświęcony jest sytuacji, gdy nabywamy spadek w toku postępowania sądowego lub otrzymamy darowiznę.

Podatek od spadku

Prawo spadkowe przewiduje tzw. opodatkowanie spadku. Każdy kto nabył spadek (spadkobierca) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu skarbowego w określonym przez przepisy prawa terminie. Nie każdy jednak spadkobierca ma obowiązek uiszczania podatku od nabytego spadku.  Prawo spadkowe w zakresie zwolnienia od podatku przewiduje, że osoby najbliższe dla spadkodawcy, są zwolnione z uiszczania podatku od spadku, jest określona grupa osób, do której m. in. zalicza się małżonek, dzieci, rodzice, a nawet rodzina adopcyjna. Katalog osób zwolnionych od ponoszenia podatku od spadków jest nieco szerszy, aniżeli osoby wymienione powyżej, przy czym jest on katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że tylko osoby najbliższe określone w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn są zwolnione z ponoszenia podatku od spadku. 

Czynności przed urzędem skarbowym

Po prawomocnym zakończeniu przed sądem sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się takiego orzeczenia należy zgłosić nabycie spadku do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia nabycia spadku dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w urzędzie skarbowym. Do formularza należy dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzeniem jego prawomocności. Pamiętajmy przy tym o zachowaniu terminu. Jeżeli przekroczymy termin 6 miesięcy, rodzi to problemy w urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji należy dokonać obowiązkowych czynności, a dodatkowo napisać pismo z wyjaśnieniem dlaczego doszło do przekroczenia terminu 6 miesięcy, tzw. instytucja czynnego żalu. Przy czym, sytuację każdorazowo rozpoznaje urząd skarbowy. Jeżeli urząd skarbowy nie uwzględni czynnego żalu, wtedy obciąża zobowiązanego podatkiem od spadku na normalnych zasadach.   

Opłaty skarbowe od spadku

Złożenie wniosku zwolnione jest od opłat. Opłata pojawia się jedynie jeżeli zgłoszenia dokonuje w imieniu spadkobiercy pełnomocnik. Wtedy należy uiścić opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych. Na podstawie złożonego wniosku, jeżeli spadkobierca nie podlega zwolnieniu z podatku od nabytego spadku, urząd skarbowy naliczy kwotę podatku jaką należy odprowadzić do urzędu od nabytego spadku. 

Testament, a podatek od spadku

Nie przy tym znaczenia czy spadkobierca nabył spadek na podstawie dziedziczenia ustawowego czy testamentowego. W przypadku testamentu również należy uiścić podatek od spadku jeżeli nie podlegamy zwolnieniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Prawo spadkowe w takiej sytuacji nie przewiduje żadnej ulgi. Nie wzrasta też wysokość podatku. Innymi słowy zarówno obowiązek podatkowy jak i wymiar podatku są takie same przy dziedziczeniu ustawowym  jak i testamentowym. 

Ile podatku od spadku?

Podatek każdorazowo oblicza urząd skarbowy biorąc pod uwagę wartości wskazane w ustawie o podatku od spadków i darowizn, grupę do której należy zaliczyć płatnika podatku oraz kwotę wolną od podatku. 

Jak obliczyć podatek od darowizny?

Stawki podatku od spadków i darowizn w przypadku otrzymania darowizny są takie same jak od nabytego spadku. Oznacza to, że organ podatkowy tak samo wylicza podatek od darowizny jak od nabytego spadku. Biorąc przy tym pod uwagę okoliczność czy płatnik podlega zwolnieniu od podatku od darowizny czy też nie. Jeżeli nie, urząd skarbowy przyjmuje wartości podane w ustawie od podatku od spadków i darowizn, grupę do której należy zaliczyć płatnika (gr. I – III) oraz kwotę wolną od podatku. 

adwokat Izabela Baran

 

Więcej na o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w artykułach:

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider