prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie praw rodzicielskich polega na ograniczonej możliwości w podejmowaniu decyzji przez jednego z rodziców lub oboje z nich o istotnych kwestiach dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

Przez wspólne małoletnie dziecko rozumie się małoletniego, który nie ukończył lat osiemnastu. W postanowieniu dotyczącym ograniczenia władzy rodzicielskiej, Sąd wskazuje, o których istotnych kwestiach, związanych z życiem i wychowaniem małoletniego dziecka, ma prawo decydować rodzic, któremu Sąd ograniczył władzę rodzicielską. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Sprawa w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Postępowanie to wszczyna się z urzędu lub na wniosek. Nie składa się pozwu o ograniczenie władzy rodzicielskiej ponieważ nie jest to zwykłe postępowanie cywilne w procesie. Niemniej jednak, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać wszystkie elementy jakie powinien zawierać pozew. Opłata sądowa od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wynosi 100 złotych.

Kiedy można ograniczyć prawa rodzicielskie?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na ograniczeniu, a nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Główną przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej jest sytuacja, kiedy, rodzice małoletniego dziecka żyją w rozłączeniu i nie są zgodni w kwestiach związanych w życiem i wychowaniem wspólnego małoletniego dziecka. W tej sytuacji, postępowanie toczy się na wniosek jednego z rodziców, a sytuację w przedmiocie władzy rodzicielskiej, każdorazowo bada Sąd.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską zarówno ojcu jak i matce. Zarówno, sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu jak i ograniczenie praw rodzicielskich matce, Sąd wszczyna z urzędu, po powzięciu informacji (zawiadomienia), że któryś z rodziców, bądź oboje rodzice, nie sprawują należycie władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem. Do takich sytuacji dochodzi głównie po interwencji Policji lub MOPSU/GOPSU lub na wniosek placówki edukacyjnej, do której dziecko uczęszcza (np. szkoła, przedszkole).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

W tej sytuacji, Sąd, ograniczając władzę rodzicielską obojgu rodziców, poddaje ich pod nadzór kuratora. Zadaniem kuratora w tym czasie jest badanie sytuacji dziecka oraz rodziców i ustalenie, czy doszło do takiej zmiany sytuacji, że Sąd mógłby przywrócić władzę rodzicielską rodzicom nad ich małoletnim dzieckiem. Często zadawane przez Klientów pytania to: Czy Sąd ograniczy prawa rodzicielskie ojcu alkoholikowi lub kiedy Sąd może ograniczyć/odebrać prawa rodzicielskie matce? W przypadku ojca dziecka, który nadużywa alkoholu, w wyniku czego nie jest w stanie należycie zająć się dzieckiem. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską ojca.

Podobnie sytuacja wygląda po stronie matki dziecka. Nie jest powiedziane, że Sąd, w kwestii władzy rodzicielskiej dyskryminuje ojca ponieważ, Sąd, każdorazowo bada sytuację dziecka. W kwestii ograniczenia władzy rodzicielskiej matki, muszą występować takie same okoliczności jak u ojca. Sąd ograniczy matce władzę rodzicielską nad dzieckiem, kiedy matka dziecka m.in. nie interesuje się dzieckiem, stosuje przemoc wobec dziecka, nie opiekuje się dzieckiem, nadużywa alkoholu lub środków odurzających. Pamiętać jednak należy, że każda z okoliczności dotyczących władzy rodzicielskiej, brana jest pod rozwagę Sądu i podlega ocenie Sądu. Stąd też nie można mówić o katalogu zamkniętym okoliczności, w wyniku których, Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom.

Pozbawienie praw rodzicielskich rodzica nad dzieckiem

Inna kwestią jest pozbawienie praw rodzicielskich. W tej sytuacji, rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie może już w żaden sposób decydować o kwestiach związanych z życiem i wychowaniem małoletniego dziecka. A sytuacja może ulec zmianie, kiedy będą zachodziły ku temu podstawy, w wyniku czego, Sąd zmieni postanowienie w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie praw rodzicielskich, a alimenty?

Adwokat rodzinny często słyszy pytania dotyczace pozbawienia praw rodzicielskich w kontekście alimentów. Tu odpowiedź może być twierdząca. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, zachodzą podstawy do orzeczenia na dziecko alimentów i to wyższych, od rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Zwłaszcza, że w takiej sytuacji, jedynym wkładem w życie i wychowanie dziecka, rodzica, którego Sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, będzie łożenie na potrzeby dziecka.

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider