prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Opieka nad dzieckiem dla ojca - dla wielu ojców wydaje się to trudny temat, ale nie jest to niemożliwe. Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem, przysługuje obojgu rodzicom do osiągnięcia przez dziecko osiemnastego roku życia. W sytuacji kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, decyduje sąd rodzinny, nazywany również sądem opiekuńczym.

Są sytuacje kiedy sąd nie ma wątpliwości, że opiekę nad dzieckiem należy powierzyć ojcu. Zwłaszcza, gdy matka dziecka nie ma kontaktu z dzieckiem, nie zajmuje się małoletnim lub robi to w sposób nieprawidłowy, jest uzależniona od alkoholu, leków psychotropowych czy substancji psychoaktywnych lub jest ciężko chora i choroba ta uniemożliwia matce opiekę nad dzieckiem.

Walka ojca o dziecko

Tego typu sprawy sąd rozpoznaje na wniosek rodzica. Wniosek w przedmiocie władzy rodzicielskiej podlega opłacie sądowej w wysokości 100 złotych. Dla przypomnienia, właściwym sądem rzeczowo i miejscowo, w tego typu sprawach jest sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. Z urzędu, sąd wszczyna takie postępowanie w momencie, gdy, zostaje powiadomiony o tym, że władza rodzicielska nie jest sprawowana prawidłowo przez rodziców. We wniosku należy wskazać wszystkie możliwe dowody do przeprowadzenia przez sąd w celu wykazania faktu (zgodnie z obecnym brzmieniem kpc ) sprawowania prawidłowej opieki przez ojca nad małoletnim dzieckiem oraz w celu wykazania, że matka małoletniego w sposób nieprawidłowy sprawuje opiekę nad dzieckiem. Mogą być to dowody w postaci przesłuchania świadków oraz dowody z dokumentów potwierdzające, że ojciec w sposób prawidłowy opiekuje się dzieckiem w przeciwieństwie do matki dziecka.

Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca

W sprawie o powierzenie opieki nad dzieckiem ojcu istotna będzie opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w skrócie nazywana opinią OZSS. Biegli przy wydawaniu opinii biorą pod uwagę sytuację dziecka, przeprowadzają rozmowę z obojgiem z rodziców oraz z dzieckiem, o ile wiek dziecka na to pozwala. Na podstawie informacji otrzymanych od rodziców oraz znajdujących się w aktach sprawy biegli wydają opinię. W sprawie o przejęcie opieki nad dzieckiem przez ojca możliwy jest również do przeprowadzenia dowód z wysłuchania małoletniego. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak ograniczenia. Mianowicie, małoletni musi być zdolny do postrzegania, tzn. dziecko musi być na tyle duże, aby mogło wyrazić swoje świadome życzenie w kwestii tego z którym z rodziców chce zostać lub przy którym z rodziców czuje się lepiej, bezpieczniej. W takim przypadku nie jest możliwy do przeprowadzenia dowód z wysłuchania małoletniego jeżeli jest to noworodek lub bardzo małe dziecko, które jeszcze nie mówi. Sąd uwzględni jedynie rozsądne życzenia dziecka. Z doświadczenia zawodowego, mogę wskazać, że w sytuacji gdy, opinia biegłych jest odmienna od woli dziecka, sądy opiekuńcze, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy i kierując się przede wszystkim dobrem małoletniego, głównie decydują się na uwzględnieniu woli dziecka.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie dla ojca

W tym przypadku postępowanie sądowe wygląda tak samo jak opisałam to powyżej i jest możliwe do przeprowadzenia już w sprawie o rozwód. Jeżeli w toku sprawy o rozwód ojciec dziecka nie zdecyduje się na rozwiązanie przez sąd opieki nad dzieckiem lub okoliczności te powstaną później, może to zrobić w osobnym postępowaniu, składając do sądu rodzinnego wniosek o powierzenie lub zmianę opieki nad dzieckiem. W sprawie o opiekę nad dzieckiem możliwa jest również do zawarcia ugoda. Sąd na każdym etapie sprawy zachęca strony do podjęcia rozmów ugodowych.

Opieka nad dzieckiem dla ojca

Prawo nie przewiduje, że po rozstaniu rodziców, ojciec nie może opiekować się dzieckiem. Sąd zawsze będzie kierował się dobrem dziecka oraz materiałem dowodowym zebranym w konkretnej sprawie. Zwłaszcza opinią biegłych OZSS czy dowodem z wysłuchania małoletniego. Dla zebrania i wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, sąd posiłkowo, bierze pod uwagę również inne dowody, zwłaszcza dowody z dokumentów.

adwokat Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3