prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Uregulowanie widzeń z dzieckiem po rozwodzie ma miejsce pomiędzy rodzicami którym nie udało się wypracować wspólnego porozumienia w kwestii kontaktów jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem lub gdy sytuacja pomiędzy rodzicami uległa zmianie i należy uregulować na nowo kontakty rodzica z dzieckiem.

Ma to miejsce głównie w sytuacji gdy, możliwości kontaktów jednego z rodziców uległy zmianie np. z powodu nowych obowiązków zawodowych, zmiany miejsca zamieszkania lub gdy rodzice dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie widzeń z dzieckiem.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem uzasadnienie

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych. We wniosku należy dokładnie wskazać w jaki sposób mają zostać regulowane kontakty rodzica z dzieckiem. Chodzi o wskazanie: dni kontaktów, godzin, miejsca kontaktów, sposobu odbywania kontaktów np. w obecności drugiego rodzica, z nocowaniem dziecka u rodzica który ma ustalone widzenie z dzieckiem. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem może zawierać również wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie widzeń z dzieckiem zawarty jest we wniosku wszczynającym postępowanie nie podlega dodatkowej opłacie sądowej. Taki wniosek składany jest kiedy jeden z rodziców nie pozwala na kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi lub znacząco je ogranicza, a wiek i rozwój dziecka pozwala na szerze kontakty.

Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem toczy się w postępowaniu nieprocesowym, ale sąd przeprowadza wszystkie czynności jak w postępowaniu zwyczajnym. Sąd dopuszcza dowody z dokumentów i świadków, które najlepiej zgłosić już we wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz przeprowadza dowód z przesłuchania uczestników postępowania (jest nim m. in. wnioskodawca, czyli osoba, która złożyła wniosek). Głównym dowodem w sprawie o ustalenie widzeń z dzieckiem jest opinia wydana przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych lub dowód z wysłuchania małoletniego jeżeli wiek i rozwój dziecka na to pozwala. Bardziej obszerne informacje na ten temat zostały zawarte w moich wcześniejszych wpisach na blogu. Należy pamiętać, że sąd wydając postanowienie w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem bierze pod uwagę całość zebranego w sprawie materiału dowodowego i kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka.

Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiem

Sądowe ustalenie widzeń z dzieckiem ma na celu uregulowanie kwestii widzeń z dzieckiem w taki sposób, aby kontakty były możliwe do wykonania, nie były sprzeczne z dobrem dziecka, a także, aby zakończyć spory pomiędzy rodzicami dziecka w kwestii ustalonych widzeń z dzieckiem. W przypadku konieczności kolejnej zmiany kontaktów z dzieckiem połączonej z brakiem porozumienia w tej materii pomiędzy rodzicami dziecka, istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku w przedmiocie zmiany kontaktów z dzieckiem. Pamiętajmy, że władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli do osiągnięcia osiemnastego roku życia.

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider