prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kiedy żonie należą się alimenty od męża?

Alimenty dla żony to często zadawane pytanie przez obie strony postępowania sądowego w sprawie o rozwód. Prawo do alimentów regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie kro), prawo do alimentów na rzecz byłego małżonka, należy podzielić na dwie kategorie.

Alimenty na rzecz małżonka niewinnego za rozpad małżeństwa od małżonka winnego (art. 60 § 2 kro) oraz alimenty od małżonka, który nie został uznany za winnego rozpadowi małżeństwa na rzecz małżonka również uznanego za niewinnego rozpadowi małżeństwa (art. 60 § 1 kro) . W zależności od kwestii winy za rozpad małżeństwa należy wykazać, że wskutek orzeczenia rozwodu, doszło po stronie żony do niedostatku lub istotnego pogorszenia się jej sytuacji materialnej.

Kiedy mąż płaci alimenty na żonę?

Alimenty dla żony należą się kiedy, mąż został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (w tym przypadku żony), a wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Druga sytuacja, ma miejsce kiedy, w wyniku rozwodu, sytuacja materialna małżonka niewinnego (żony) prowadzi do niedostatku, a drugi małżonek (mąż) również został uznany za niewinnego rozpadowi małżeństwa. Alimenty od męża dla żony, w powyższych przypadkach, zostaną przyznane przez sąd, w sytuacji gdy, żona wykaże w sprawie o rozwód, że doszło z zmiany jej sytuacji materialnej w wyniku orzeczenia przez sąd rozwodu, tj. pogorszenia sytuacji materialnej w przypadku winy męża, lub niedostatku w przypadku braku winy męża za rozpad małżeństwa. Brak winy za rozpad małżeństwa, w obydwu przypadkach, musi również występować po stronie żony.

Kiedy należą się alimenty od męża ?

Sąd przy orzekaniu o alimentach bada sytuację materialną obojga małżonków i ustala czy w wyniku orzeczenia rozwodu, faktycznie doszło do pogorszenia sytuacji materialnej żony lub czy pojawił się niedostatek po stronie żony. Sąd bierze pod uwagę zarobki obojga małżonków, inne źródła dochodów oraz posiadany majątek ruchomy i nieruchomy. Brane są również pod uwagę możliwości zarobkowe obojga małżonków, tj. posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykonywaną pracę lub jej brak, dotychczasowy poziom życia, możliwość dalszego świadczenia pracy, majątek osobisty każdego z małżonków, czy potencjalny majątek jaki przypadnie małżonkom w wyniku rozwodu.

Rozwód, a alimenty dla żony

Sąd nie orzeka z urzędu o alimentach dla żony od męża. W toku sprawy rozwodowej żona powinna złożyć takie żądanie oraz wskazać fakty na jego poparcie. Nie w każdym przypadku sąd orzeknie o alimentach na rzecz żony. Jeżeli sąd uzna, że sytuacja niewinnej żony nie uległa pogorszeniu w wyniku rozwodu przy jednoczesnej winie męża za rozpad małżeństwa, lub że rozwód nie prowadzi do niedostatku po stronie żony przy braku winy męża, sąd oddali żądanie zasądzenia alimentów od męża na rzecz żony.

Alimenty dla żony po rozwodzie

Możliwe jest również wytoczenie przez żonę powództwa o alimenty od męża po rozwodzie, które to żądanie również należy wykazać przed Sądem. Należy również pamiętać, że alimenty dla żony od męża, w przypadku męża, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa należą się przez 5 lat od orzeczenia rozwodu, a okres ten może zostać przedłużony przez sąd jedynie z ważnych względów. Orzeczenie alimentów przez sąd na rzecz żony wygasa również w chwili zawarcia przez żonę nowego związku małżeńskiego.

Alimenty po rozwodzie dla współmałżonka

Pomimo, że artykuł poświęcony został alimentom należącym się żonie od męża, to należy pamiętać, że istnieje również możliwość orzeczenia przez sąd alimentów od żony na rzecz męża. Przepisy prawa nie wskazują jedynie na możliwość dochodzenia przez żonę alimentów od męża. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują na małżonka, a zatem alimentów na swoją rzecz może dochodzić zarówno żona jak i mąż. Istotnym jest wykazane, że w wyniku rozwodu, doszło do pogorszenia sytuacji małżonka niewinnego połączonego z orzeczeniem winy za rozwód drugiego małżonka lub niedostatku po stronie jednego z małżonków w sytuacji gdy, żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa. W przypadku zmiany stosunków pomiędzy byłymi małżonkami, możliwa jest również zmiana orzeczenia o alimentach polegająca na zmianie wysokości zasądzonych alimentów lub ich uchyleniu. Aby doszło do zmiany w tej materii, należy wytoczyć powództwo, wnosząc pozew do właściwego sądu.

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider