prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

W każdej sprawie cywilnej, w tym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, można zawrzeć ugodę. Po obecnych zmianach przepisów postępowania cywilnego, sąd czy prawnik prowadzący sprawę, zachęca do zawarcia ugody. Zwłaszcza w sprawach rodzinnych, prawnik czy sąd zachęca do zawarcia ugody ponieważ takie rozwiązanie sporu zamyka toczące się postępowanie oraz ogranicza stronom postępowania niepotrzebnego stresu.

Czy warto zawrzeć ugodę w sprawie rodzinnej?

Jak już wskazałam powyżej, ugodę zawsze można i warto zawrzeć. Do zawarcia ugody, strony już na samym początku postępowania sądowego zachęca sąd. Praktyka sądowa w zakresie zawierania ugody i zachęcania do rozmów ugodowych czy mediacji jest już powszechna. Zwłaszcza na terenie Wrocławia. Sądy wrocławskie w każdej sprawie zachęcają do zawarcia ugody, w tym w sprawach rodzinnych. Dla prawnika reprezentującego jedną ze stron najważniejsze jest przede wszystkim to, aby ugoda w najbardziej możliwym zakresie realizowała interesy reprezentowanej strony. Ugodę można zawrzeć z pomocą prawnika (adwokata) zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego.

Ugoda zawarta przed sądem

Ugoda zawarta przed sądem nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, ani służyć do obejścia przepisów prawa. Jeśli zostanie spełniona jedna z powyższych okoliczności sąd ( w tym sąd we Wrocławiu) nie wyrazi zgody na zawarcie ugody. Ugodę przed Sądem zawiera się na piśmie i jest włączona do protokołu. Po zawarciu ugody, strony i prawnicy stron, podpisują ugodę. Po zawarciu ugody przez strony i prawników stron, sąd postanowieniem umarza postępowanie.
Po prawomocnym postępowaniu, strona lub prawnik reprezentujący stronę, może wystąpić z wnioskiem do sądu o wydanie odpisu postanowienia o umorzeniu oraz ugody.

Ugoda alimentacyjna przed sądem

W sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o alimenty, możliwe jest zawarcie ugody. Tryb zawarcia takiej ugody odbywa się na takich samych zasadach jak te opisane w powyższym akapicie – ugoda zawarta przed sądem. Jeśli strony lub strony z pomocą prawników, nie mają możliwości zawarcia ugody, można również spróbować zawrzeć ugodę z pomocą mediatora. Coraz więcej spraw, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, w tym o alimenty, jest rozwiązywanych poprzez zawarcie ugody z pomocą mediatora. Skierowanie sprawy do mediacji, ma zakreślone ramy czasowe przez sąd. Istnieje możliwość przedłużenia mediacji, jeśli sprawa rokuje, że w sprawie istnieje możliwość zawarcia ugody przez strony. Skierowanie stron do mediacji jest coraz bardziej powszechne, zwłaszcza przez sądy wrocławskie.
Strony muszą wyrazić zgodę na mediację. Ewentualnie, po otrzymaniu postanowienia sądu, o skierowaniu stron do mediacji, każda ze stron postępowania ma prawo wyrazić sprzeciw, jeśli nie zgadza się na mediacje. Rozmowy ugodowe zakończone zawarciem ugody pozwalają na zakończenie sporu sądowego bez nadmiernego stresu. Jest to szczególnie ważne w sprawach rodzinnych, gdzie stronami postępowania są szczególnie bliskie sobie osoby.

Ugoda zawarta przed mediatorem

Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzana przez Sąd. Zawartą przez strony ugodę, mediator przesyła do sądu w celu jej zatwierdzenia. Mediacje są objęte tajemnicą, a sam mediator jest bezstronny dla stron postępowania mediacyjnego. Strony mają prawo brać udział w mediacji samodzielnie lub w obecności swoich prawników. Z przebiegu mediacji, mediator sporządza protokół.

Podsumowując, w każdej sprawie, w tym w sprawach rodzinnych, zawarcie ugody jest możliwe i jest coraz bardziej powszechne. Takie rozwiązywanie sporów jest coraz bardziej powszechne i propagowane, zwłaszcza przez sądy na trenie Wrocławia.

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3