Sprawy karne
i wykroczenia
Slider
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach karnych (postępowaniu karnym)
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym przed Sądami wszystkich instancji
 • Prowadzenie spraw o wyrok łączny
 • Udział w posiedzeniach aresztowych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu karnym
 • Udział w pojedynczych czynnościach np. przesłuchanie świadka, podejrzanego, oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach z oskarżenia prywatnego, wniesienie i popieranie prywatnego aktu oskarżenia
 • Wniesienie i popieranie wzajemnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie pism w sprawach karnych m. in. prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżania, wzajemnego aktu oskarżenia, wniosku o warunkowe umorzenie postępowania
 • Prowadzenie spraw o wznowienie postępowania
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wyjaśniającym (dot. spraw o wykroczenia)
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia

Prawo karne wobec podejrzanych, oskarżonych i skazanych

Sprawy karne wymagają od adwokatów fachowej wiedzy. Adwokat, którego domeną jest prawo karne, obcuje z różnego typu przypadkami łamania zasad obowiązujących przepisów prawa. Prawo karne, m. in. wskazuje na naruszenia przepisów prawa, a ich wykrycie i udowodnienie należy do zadań organów postępowania przygotowawczego, a następnie podlega ocenie sądu.  Natomiast, obrony Klienta przed stawianymi mu zarzutami podejmuje się właśnie adwokat. Zawiłość spraw toczonych w obrębie prawa karnego obejmuje również cały szereg aspektów prawa karnoskarbowego. Adwokat podejmuje się również obrony Klientów w sprawach karno - skarbowych. Szczegółowa analiza sytuacji prawnej Klienta  indywidualnego jak i przedsiębiorstwa, pozwala uniknąć wielu problemów w sytuacji kontroli organów kontroli skarbowej czy Policji. Adwokat prowadzący sprawy karne, zajmuje się również sprawami Klientów w postępowaniu wykonawczym, m. in. o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze czy odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, w skrócie SDE.

Wrocław - prawo karne. W jakich sytuacjach związanych z  przestępstwem pomoże nam adwokat?

Wszelkie dowody związane z podejrzeniem o popełnieniu przestępstwa trafiają do akt sprawy. Adwokat po zapoznaniu się z aktami sprawy i rozmowie z Klientem może ustalić linię obrony w sposób najlepszy dla Klienta. Adwokat przez cały proces postępowania karnego reprezentuje Klienta. Bierze udział w posiedzeniach aresztowych, jeżeli taki środek zapobiegawczy wobec Klienta jest stosowany. Uczestniczy w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie bierze udział w postępowaniu sądowym. Adwokat ma za zadanie bronić Klienta i doprowadzić do jego uniewinnienia lub wdania wyroku najbardziej korzystnego dla oskarżonego. Adwokat reprezentuje Klienta w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem powszechnym, a w sytuacji wniesienia kasacji od wyroku również przed Sądem Najwyższym.

Reprezentacja pokrzywdzonego. Zadania stojące przed adwokatem

Adwokat bierze czynny udział w sprawie karnej już na etapie postępowania przygotowawczego. Złożenie  zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, udział w czynnościach przesłuchania - to początkowe etapy, które zazwyczaj wymagają konkretnej pomocy prawnej ze strony adwokata. Prawo karne również od pokrzywdzonego wymaga dopełnienia pewnych formalności, m.in. zgłoszenia i wykazania poniesionej szkody oraz jej wysokości czy zgłoszenia przez pokrzywdzonego,  że chce działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wszystkie te czynności, są możliwe do zgłoszenia przez pokrzywdzonego, ale w określonym przez przepisy prawa karnego terminie. Adwokat prowadzący sprawy karne, pomoże pokrzywdzonemu w skutecznym dochodzeniu swoich praw.